AKUALNOŚCI

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI
PROWADZONYCH  PRZEZ GMINĘ  MIASTO EŁK NA ROK  SZKOLNY 2014/2015
ZASADY

Podstawa prawna:
Ustawa  z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  z 2004r., Nr 256, poz. 2572                z późn. zm.).
Ustawa z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty  oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U.  z  2014 r., poz. 7).

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

Nowe zasady rekrutacji mają zastosowanie do:
publicznych przedszkoli
publicznych przedszkoli z oddziałami integracyjnymi

Do publicznych przedszkoli przyjmuje się w pierwszej kolejności kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miasta Ełku.

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza się, co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w tych przedszkolach.

Zasady rekrutacji na obszarze Gminy Miasta Ełku oraz formularze dokumentów z nimi związanych, są udostępnione w przedszkolach publicznych oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta i przedszkoli.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy dzieci w wieku 3 – 6 lat.

Przepisy rekrutacyjne stosuje się do kandydatów, których rodzice ubiegają się o przyjęcie ich do publicznego przedszkola lub oddziału integracyjnego w publicznym przedszkolu ogólnodostępnym:
mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność

Ilekroć w dalszej części zasad jest mowa o:
organie prowadzącym – rozumie się przez to Gminę Miasto Ełk,
przedszkolu – rozumie się przez to przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Ełk,
dyrektorze – rozumie się przez to dyrektora danego publicznego przedszkola,
rodzicu – rozumie się przez to rodziców lub opiekunów prawnych,
podstawie programowej – rozumie się przez to bezpłatną, pięciogodzinną podstawę programową realizowaną w przedszkolach w Ełku od godz. 8:00  do godz. 13:00.
ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

Dyrektor decyduje  o  przyjęciu dziecka do przedszkola.

Dyrektor w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Ełku określa:
terminy postępowania rekrutacyjnego,
terminy składania dokumentów,
terminy postępowania uzupełniającego,
kryteria dodatkowe brane pod uwagę na II etapie rekrutacji,
liczbę punktów za poszczególne kryteria .

Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.

Dyrektor rozpatruje odwołania od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej.

Dyrektor informuje Prezydenta Miasta Ełku o nieprzyjęciu do przedszkola dziecka zamieszkałego na obszarze Gminy Miasta Ełku.

Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia.

PROCEDURA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata, złożony do dyrektora wybranego przedszkola.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola, może być złożony do nie więcej, niż trzech wybranych  przedszkoli.

We wszystkich wnioskach składanych do wybranych przedszkoli należy podawać taką samą kolejność przedszkoli, tzn. w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego przedszkola.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miasta Ełku, niż liczba wolnych miejsc, zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone etapami i zakończone przyjęciem kandydatów:
I etap postępowania – wg kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty,
II etap postępowania – wg kryteriów określonych przez dyrektora w porozumieniu                     z organem prowadzącym,
III etap - postępowanie uzupełniające rekrutację do przedszkoli.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się kolejne etapy postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego       poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne. Do postępowania uzupełniającego przepisy o rekrutacji stosuje się odpowiednio.

Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, tj. w dniu 01 września 2014 roku przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na miejsca te mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Miasta Ełku. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

W celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo- wychowawczych, rodzic dziecka może przekazać dyrektorowi uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, diecie i rozwoju dziecka.

KRYTERIA NABORU

W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia wg kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty. Kryteria są brane pod uwagę łącznie i mają jednakową wartość – 20  punktów każde:

wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci);
niepełnosprawność kandydata;
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);
objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Na pozostałe miejsca, na kolejnych etapach rekrutacji, kandydaci będą przyjmowani zgodnie z kryteriami określonymi przez dyrektora w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Ełku, które uwzględniają zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny. Kryteria są brane pod uwagę łącznie i mają ustaloną wartość punktową, odrębnie dla każdego z nich:

dziecko korzystające z pełnej oferty przedszkola (t.j. 3 godziny i więcej ponad czas realizacji podstawy programowej) – 40 pkt.                                               
dziecko, którego rodzeństwo jest wychowankiem danego przedszkola - 30 pkt.
dziecko rodzica pracującego lub uczącego się, który samotnie je wychowuje bądź dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym/ wieczorowym – 20 pkt.                                                                                        
dziecko z rodziny o specyficznych potrzebach społecznych  – 10 pkt.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA SPEŁNIANIA KRYTERIÓW  

Dokumenty poświadczające spełnianie kryteriów powinny być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego

Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składnie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Rodzic może skorzystać z formularzy dokumentów, które dostępne są w każdym przedszkolu, na stronach internetowych Urzędu Miasta Ełku oraz przedszkoli.


Dokumenty potwierdzające  spełnianie kryteriów:

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

orzeczenie o potrzebnie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na  niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 127,poz. 721 z późn. zm.);

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu rodzica;

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia               9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866);

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu rodzeństwa dziecka, które objęte jest postępowaniem rekrutacyjnym;

oświadczenie wnioskodawców potwierdzające spełnianie kryterium o specyficznych potrzebach społecznych rodziny i dziecka.

Dane osobowe dziecka, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, są przechowywane w przedszkolu, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

KOMISJA REKRUTACYJNA

Skład komisji rekrutacyjnej:
dwóch nauczycieli przedszkola,
dwóch przedstawicieli rady rodziców przedszkola.
W pracach komisji, w roli obserwatora może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego.

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
przeprowadzenie postępowania  rekrutacyjnego do przedszkoli,
ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,
podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych,
ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, 
sporządzenie protokołów  postępowania rekrutacyjnego.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego  przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

Listy sporządzone przez komisję rekrutacyjną podane są do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich w siedzibie przedszkola zawierają:
imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej,  informację              o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,
imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych uszeregowane              w kolejności alfabetycznej, najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz informację o liczbie wolnych miejsc,
adnotację: data podania do publicznej wiadomości list opatrzona podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

Do zadań przewodniczącego komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
prowadzenie prac komisji z uwzględnieniem terminów określonych w ustawie                             i harmonogramie rekrutacji,
sporządzenie na piśmie, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka uzasadnienia, które zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała go do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

UPRAWNIENIA RODZICÓW  

Rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

Rodzic dziecka może, po uzyskaniu uzasadnienia, wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Powyższe zasady mają zastosowanie w procesie rekrutacji na rok szkolny 2014/2015.
Ełk, dnia 17 czerwca 2014 roku

HARMONOGRAM REKRUTACJI  DO NOWYCH  ODDZIAŁÓW  W  PRZEDSZKOLACH   PUBLICZNYCH, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ  MIASTO  EŁK
NA ROK  SZKOLNY 2014/2015

Wykaz przedszkoli , w strukturze których znajdzie się pięć nowych oddziałów (125 miejsc):
1. Miejskie Przedszkole „PEREŁKA” im. Jana Brzechwy przy ul. Armii Krajowej 4 w Ełku  - jeden oddział przedszkolny (25 miejsc);
2. Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy” przy ul. Kajki 8a w Ełku: jeden oddział przedszkolny (25 miejsc) zlokalizowany w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera przy ul. prof.  Władysława Szafera 2 w Ełku;
3. Miejskie Przedszkole i Żłobek „EKOLUDKI” przy ul. Kilińskiego 48 w Ełku - dwa oddziały (50 miejsc):
- jeden oddział przedszkolny (25 miejsc) zlokalizowany w budynku Miejskiego Przedszkola               i Żłobka „Ekoludki” w Ełku,
- jeden oddział przedszkolny (25 miejsc) zlokalizowany w budynku Szkoły Podstawowej nr 7                              z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Kilińskiego 48 w Ełku;
4. Miejskie Przedszkole „ŚWIATEŁKO” przy ul. Toruńskiej 8a w Ełku - jeden oddział przedszkolny (25 miejsc) zlokalizowany w Szkole Podstawowej Sportowej Nr 6 przy                        ul. Suwalskiej 15 w Ełku.
HARMONOGRAM  REKRUTACJI

 
Lp    Proces rekrutacji    Terminy    Informacje dla rodziców       
1.    Ogłoszenie informacji o liczbie wolnych miejsc do  nowych oddziałów przyporządkowanych poszczególnym przedszkolom    
17 czerwca  2014r.    Dostępność informacji:
- strona internetowa Urzędu Miasta Ełku
- strony internetowe przedszkoli
- tablice informacyjne dla rodziców
w przedszkolach.       
2.    1) Składanie wniosków o przyjęcie  do  przedszkoli.
2) Składanie dokumentów
potwierdzających  spełnianie przez
kandydata  kryteriów.      od
17 czerwca 2014r.
do
24 czerwca 2014r.     Wnioski wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnianie wymagań  przyjmowane będą w kancelariach przedszkoli w godzinach  9:00-15:00.       
3.    1) Analiza formalna złożonych wniosków i weryfikacja oświadczeń na    I etapie rekrutacji.
2) Kwalifikowanie dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia – wg kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty.
3) Ustalenie wyników  rekrutacji.    
od
24 czerwca  2014r.

do  
27 czerwca  2014r.    Praca komisji rekrutacyjnej.
       
4.    1) Analiza formalna złożonych wniosków i weryfikacja oświadczeń na II etapie rekrutacji.
2) Kwalifikowanie dzieci, które spełniają kryteria określone przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym
3) Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego    
od
24 czerwca  2014r.

do  
27 czerwca  2014r.    Praca komisji rekrutacyjnej.
       
5.    Podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli         
30  czerwca  2014r.    Dostępność informacji:
- tablice informacyjne dla rodziców
w przedszkolach.       
6.    Podanie do publicznej
 wiadomości  informacji o liczbie
wolnych miejsc w poszczególnych przedszkolach.    
30  czerwca  2014r.    Dostępność informacji po godz.14:00;
- strony internetowe przedszkoli i Urzędu Miasta Ełku
- tablice informacyjne dla rodziców
w przedszkolach.       

Procedura odwoławcza wg kolejności i terminów postępowania
       
1.    Możliwość występowania do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.    od
01 lipca 2014 r.
do
07 lipca 2014r.    Wnioski przyjmowane będą
 w kancelariach przedszkoli  
w godzinach  9:00-15:00.       
2.    Uzasadnienie komisji  w formie pisemnej o przyczynach    odmowy przyjęcia dziecka    uzasadnienie sporządzane jest
w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica      Uzasadnienia komisji dostarczane będą do wnioskodawców na adres wskazany we wniosku.       
3.    Możliwość występowania rodziców do dyrektora  przedszkola 
z odwołaniem od rozstrzygnięcia
komisji  rekrutacyjnej    w ciągu 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia komisji  
    Wnioski przyjmowane będą
w kancelariach przedszkoli  
w godzinach  9:00-15:00.       
4.    Rozpatrywanie odwołań przez dyrektora przedszkola.    w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odwołania od rodzica     Rozstrzygnięcia dostarczane będą do wnioskodawców na adres wskazany we wniosku. Na rozstrzygnięcie dyrektora  danego przedszkola służy skarga do sądu
administracyjnego.       
5.    Podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie wolnych miejsc
w poszczególnych przedszkolach    29 lipca  2014r.    Dostępność informacji:
- strony internetowe przedszkoli i Urzędu Miasta Ełku,
- tablice informacyjne dla rodziców
w przedszkolach,
- ogłoszenia w przedszkolach / okno wystawowe, wejście do obiektu/.       

Postępowanie uzupełniające rekrutację na pozostałe wolne miejsca w przedszkolach
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor  przedszkola  przeprowadza postępowanie uzupełniające.
       

Zakończenie postępowania uzupełniającego    
29 sierpnia 2014r.           

Jeżeli po przeprowadzeniu  rekrutacji  do końca sierpnia,  przedszkole  nadal dysponuje  wolnymi miejscami,  przeprowadza się postępowanie wg zasad określonych w ustawie.    

Ełk, dnia 17 czerwca 2014 roku

UWAGA REKRUTACJA DO NOWYCH ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Od dnia 17.06.2014 rusza nabór do NOWYCH ODDZIAŁÓW przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015.  Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: http://bip.warmia.mazury.pl/elk_gmina_miejska/procedury/12/129/REKRUTACJA_DO_PUBLICZNYCH_PRZEDSZKOLI_PROWADZONYCH__PRZEZ_GMINE__MIASTO_ELK_NA_ROK__SZKOLNY_2014_2015__ZASADY/ lub w zakładce O Nas - do pobrania.

Wszystkie informacje udzielane są w kancelarii Miejskiego Przedszkola "Mali Odkrywcy" w Ełku przy ulicy Kajki 8A lub pod numerem telefonu 87-6107221

 

27 kwietnia 2014 roku w ECK Ełk odbył się konkurs recytatorski "Przez Różową Szybkę". Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" reprezentował 3,5 letni Dominik Grochowski z grupy "Pszczółki". Zaprezentował on wiersz Juliana Tuwima "Okulary". Brawurowe wykonanie oraz ogólny wizerunek sceniczny zaowocowały otrzymaniem przez Dominika nagrody i I miejsca w kategorii od 3-6 lat. Konkurs laureatów odbył się 10 kwietnia w sali widowiskowej ECK.

 

Regulamin konkursu:

„Odkrywamy talenty ”

 

 

1.Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Ełku przy ulicy Kajki 8A, współorganizatorem ECK.

2.Miejscem wstępnych eliminacji  w dniach 28.04. i 29.04.2014, jest siedziba przedszkola. Finał odbędzie się w  ECK, przy ulicy Wojska Polskiego, dnia 17.05.2014; o godz.10.00.

3.Adresatami konkursu są osoby uzdolnione, pragnące zaprezentować swoje umiejętności artystyczne szerszej publiczności.

4.Wiek uczestników od 2,5 do 7 lat.

5.W konkursie dopuszcza się prezentację wszelkiego rodzaju uzdolnień, bez określania  kategorii.

6.Każdy uczestnik prezentuje się w placówce Miejskiego Przedszkola „Mali Odkrywcy” ul. Kajki 8A. Godzina prezentacji zostanie uzgodniona przez organizatora po zamknięciu listy zgłoszeń. Uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie w którym dniu i o której godzinie wystąpi.

7.Eliminacje odbędą się bez udziału publiczności.

 Uczestnik przychodzi z jednym dorosłym opiekunem.

8.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie formularza zgłoszeniowego wraz z płytką CD z podkładem muzycznym (jeżeli zachodzi taka potrzeba). Formularze można składać w siedzibie organizatora, ul .Kajki 8A  w terminie do 23.04.2014.

9.Eliminacje odbywają się bez próby technicznej. Czas występu maksymalnie 3 minuty.

10.Organizator zapewnia nagłośnienie, oświetlenie oraz obsługę podczas finału w dniu 17.05.2014;

11.Komisja konkursowa  po wysłuchaniu i obejrzeniu wszystkich uczestników wyłoni finalistów, którzy wystąpią 17.05.2014, ECK o godz. 10.00. O udziale w finale uczestnicy zostaną powiadomieni  telefonicznie.             

12.Organizator zastrzega sobie prawo udostępniania mediom informacji o uczestnikach konkursu oraz ich prezentacji.

13.Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

14.Załącznikiem do regulaminu jest formularz zgłoszeniowy, (do pobrania ze strony internetowej www.maliodkrywcy.elk.pl lub w placówce MP „Mali Odkrywcy” ul. Kajki 8A – kancelaria).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Informacja o liczbie wolnych miejsc w Miejskim Przedszkolu "Mali Odkrywcy" w Ełku.

Dyrektor Miejskiego Przedszkola "Mali Odkrywcy"w Ełku informuje, że wszystkie dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkola, których Rodzice w terminie (do 21.03) złożyli stosowne deklaracje, zostały przyjęte od 01.09.2014.

Jednocześnie informuję, że pozostało 35 (trzydzieści pięć) wolnych miejsc dla dzieci po raz pierwszy ubiegających się o przyjęcie do placówki. Wnioski można składać do 15 kwietnia.